ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні педагогічної ради Директор ЗДО №3 «Веселка»

протокол №1 від 31 серпня 2018 року ________________ О.В.Пасічник

Освітня програма

закладу дошкільної освіти №3 «Веселка»

Южноукраїнської міської ради

на 2018/2019 навчальний рік

ВСТУП

Становлення України як демократичної держави, входження її в єдиний європейський простір зумовлюють прогресивні зміни у стратегії розвитку національної системи дошкільної освіти, яка має бути максимально адаптована до змін, що відбуваються в економіці та суспільстві.

Дошкільна освіта як перша самоцінна ланка має гнучко реагувати на сучасні соціокультурні запити, збагачувати знання дитини необхідною якісною інформацією, допомагати їй реалізувати свій природний потенціал, орієнтуватися на загальнолюдські та національні цінності.

Програма базується на основних цілях та завданнях, визначених у Концепції розвитку освіти міста Южноукраїнська на період до 2020 року, розроблена відповідно до вимог законів України «Про освіту»,«Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) та Концепції Нової української школи.

Враховано пріоритетні завдання роботи дошкільного закладу, організаційні шляхи їхньої реалізації, обґрунтовано ресурсні потреби та умови реалізації ціннісних пріоритетів особистості, які спрямовані у площину відкритості дошкільного закладу, зумовлюють модернізацію факторів, від яких залежить якість освітнього процесу, зміст, методи, форми навчання, розвитку і виховання, система контролю та оцінювання, управлінські рішення, відповідальність педагогічних працівників.

У програмі визначена мета та завдання розвитку дошкільного навчального закладу на 2018-2019 навчальний рік; передбачено комплекс заходів, спрямованих на їхню реалізацію та досягнення очікуваних результатів.

І. Інформаційно-аналітична довідка про діяльність закладу дошкільної освіти №3 «Веселка»

1.1 Інформація про заклад дошкільної освіти :

Заклад дошкільної освіти № 3 «Веселка» підпорядкований управлінню освіти Южноукраїнської міської ради.

Дата відкриття закладу – 26.05.1981 року;

Тип ЗДО – ясла-садок, вид ЗДО – комбінований;

Кількість груп – 13, з них, одна спеціальна група для дітей з тяжкими порушеннями мови, інклюзивна група, а також логопедичний пункт.

Кількість дітей – 246.

Загальна кількість працівників - 80, з них:

педагогів – 39;

технічного персоналу – 41.

Директор – Пасічник Олена Володимирівна.

Вихователі-методисти – Макогонюк Олена Андріївна,

Дяченко Галина Олександрівна

Освітній процес у закладі здійснюється українською мовою.

1.2. Юридична адреса:

55001,

Миколаївська область,

м. Южноукраїнськ,

бр. Шкільний , 4

Тел. (05136) 5-74-08

1.3. Електронна адреса: yuzh.dnz3@ukr.net

1.4. Проектна потужність закладу дошкільної освіти: 320 місць.

Заклад дошкільної освіти розрахований на 197 місць;

ЗДО працює за 10,5 - годинним режимом;

Всього: 13 груп.

Групи комплектуються за віковим принципом:

- 1 група для дітей віком від 1 до 2 років;

- 3 групи для дітей віком від 2 до 3 років;

- 2 групи для дітей віком від 3 до 4 років;

- 4 групи для дітей від 4 до 5 років ;

- 2 групи для дітей від 5 до 6 років;

- 1 спеціальна група для дітей з тяжкими порушеннями мови.

Соціально - психологічна служба:

Практичний психолог – Лац Ліна Геннадіївна

Соціальний педагог – Мінясова Валентина Валентинівна

Вчителі-логопеди – Рижкова Світлана Федорівна

Гиштимулт Альона Вікторівна

1.5. Установчі документи дошкільного навчального закладу:

- Статут дошкільного навчального закладу затверджений рішенням Виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради №517 від 09.10.2003 р;

- Свідоцтво про державну реєстрацію: серія АОО № 350117 від 08.08.2002;

- Довідка про включення до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, видана Державним комітетом статистики України Миколаївським обласним управлінням статистики № 264897 (ЄДРПОУ);

- Ідентифікаційний код юридичної особи – 26231694;

- Свідоцтво про право власності на дитячий садок №3 видане на підставі Акту державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію об’єкту від 22.01.1981 р., Наказу Мінпаленерго України від 27.12.01р. № 695; Наказу ДП НАЕК «Енергоатом» №1083 від 28.12.01р.; Рішення виконавчого комітету «Про присвоєння поштової адреси» від 26.10.94 №439 та Рішення виконкому «Про затвердження акту державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію об’єкту держкомісії про прийняття в експлуатацію об’єкту» від 05 травня 1981 року № 205.

ІІ. Організація дошкільної діяльності у 2018/2019 навчальному році у закладі дошкільної освіти здійснюється відповідно до:

- Закону України «Про освіту»,

- Закону України «Про дошкільну освіту»,

- Указу Президента України від 13.10.2015 №580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки»,

- Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція),

- Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 №641),

- Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 №305),

- Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 №234),

- Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 №446),

- листів Міністерства освіти і науки від 03.07.2009 №1/9-455 «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах», від 27.09.2010 №1/9-666 «Про організацію роботи з дітьми п’ятирічного віку», листа Міністерства освіти і науки України від 13.06.2017 №1/9-322 «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році», від 12.10.2015 №1/9-487

- «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах»,

- листа Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 26.07.2010 №1, 4/18-3082 «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільних навчальних закладах», власного статуту та інших нормативно-правових документів в сфері освіти.

ІІІ. Завдання колективу на 2018/2019 навчальний рік.

Враховуючи те, що пріоритетними напрямами діяльності закладу дошкільної освіти у 2018-2019 навчальному році є надання якісних послуг у забезпеченні прав дітей на доступність і безоплатність здобуття дошкільної освіти, забезпечення її сталого інноваційного розвитку, реалізацію змісту Базового компонента дошкільної освіти, створення оптимальних умов для підвищення ефективності освітнього процесу, реалізацію особистісного потенціалу кожної дитини, педагогічний колектив спрямовував свою діяльність на розв’язання проблемного завдання:

"Формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, патріотично налаштованої особистості шляхом реалізації завдань Базового компоненту дошкільної освіти України»

Робота планується на період 2017-2022 н. р.

Завдання колективу на 2018/2019 навчальний рік

1. Удосконалювати методи і прийоми щодо комплексного вирішення завдань формування комунікативних умінь дошкільників через розвиток зв’язного мовлення.

2. Створити умови для застосування діяльнісного підходу з розвитку логіко-математичної компетентності дошкільників, шляхом формування у дітей пошуково-дослідницьких умінь, елементарних математичних уявлень, цілісної картини світу.

3. Сприяти пошуку шляхів, спрямованих на формування взаєморозуміння та довіри, побудови партнерської взаємодії між закладом і родиною.

ІV. Мета освітньої програми- реалізація комплексу розвивальних, виховних, навчальних функцій та змістовних напрямів організації життєдіяльності в межах вікової компетентності дітей від 1,5 до 6(7) років із поступовим ускладненням змістовної наповнюваності на кожному віковому етапі.

V. Завдання програми- сформованість мінімально достатнього та необхідного рівня освітніх компетенцій дитини перших 6(7) років життя, що забезпечує її повноцінний психофізичний та особистісний розвиток і психологічну готовність до навчання у школі. Визначені Базовим компонентом дошкільної освіти вимоги до обсягу необхідної інформації, життєво важливих умінь і навичок, системи ціннісних ставлень до світу та самої себе відображені у програмі є обов’язковими для виконання всіма учасниками освітнього процесу.

VІ. Структура програми -визначення освітніх ліній відповідно до Базового компонента дошкільної освіти, визначення загального обсягу навантаження на кожний вік дитини: ранній вік (до трьох років), молодший вік (четвертий рік життя), середній вік (п’ятий рік життя), старший дошкільний вік (шостий (сьомий) рік життя). Кожна освітня лінія програми завершується показниками компетентності.

VІІ. Види діяльності.

Розподіл занять на тиждень організованих видів діяльності укладається за змістовними освітніми лініями відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності». Кількість занять інваріантної складової повністю відповідає вимогам наказу. Види діяльності плануються за освітніми лініями: «Ознайомлення із соціумом», «Ознайомлення з природним довкіллям», «Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна тощо), «Сенсорний розвиток», «Логіко-математичний розвиток», « Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування», «Здоров’я та фізичний розвиток». Реалізація завдань програми передбачає врахування принципу інтеграції освітніх ліній у відповідності з віковими можливостями і особливостями вихованців.

Освітня робота в логопедичному пункті для дітей з порушенням мовлення здійснюється згідно вимог Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина», програмно-методичного комплексу «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п'ятого року життя із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення» Рібцун Ю.В..

VІІІ. Форми організації освітнього процесу.

Набуття різних видів компетенцій дитиною дошкільного віку відбувається в різних видах діяльності (ігровій ― провідній для дітей дошкільного віку; руховій; природничій; предметній; образотворчій, музичній, театральній, літературній; сенсорно-пізнавальній і математичній; мовленнєвій; соціокультурній та інших) і вимагає практичного засвоєння дитиною системи елементарних (доступних) знань про себе та довкілля, моральних цінностей, уміння доречно застосовувати набуту інформацію. Організоване навчання проводиться у формі занять, починаючи з 1,5 року життя. Впродовж дня рівномірно розподіляються всі види активності за основними лініями розвитку залежно від бажань та інтересу дітей.

Тривалість спеціально організованих фронтальних занять становить:

- у першій молодшій групі – не більше 10 хвилин;

- у другій молодшій групі – не більше 15 хвилин;

- у середній групі –20 хвилин;

- у старшій групі –25 хвилин.

Тривалість перерв між заняттями – не менше 10 хвилин.

Організація проведення освітнього процесу у логопункті для дітей з порушенням мовлення має свою специфіку.

Вчителем-логопедом і вихователями, для дітей з порушенням мовлення проводяться ігри-заняття з формування мовленнєвої діяльності, які мають єдину корекційно - розвивальну спрямованість.

Вчитель-логопед проводить:

- фронтальні заняття – до 12 дітей впродовж 25 хвилин;

- підгрупові ігри-заняття – з 4 особами (залежно від логопедичного висновку та наповнюваності групи) упродовж 25 хв.;

- індивідуальні ігри-заняття – з однією дитиною 15 – 20 хв.

У освітньому процесі використовуються такі форми організації діяльності дітей: інтегровані, комплексні, індивідуальні, індивідуально-групові, групові заняття, а також міні-заняття упродовж дня, діють творчі майстерні за інтересами.

Робота у творчих майстернях, є самостійною додатковою організаційною формою освітнього процесу. Її мета: задовольняти потреби й зацікавленості дитини до певного виду діяльності, розвивати її природні, загальні та спеціальні здібності; активізувати дитячу творчість, своєчасно виявляти обдарованість. Заняття в гуртках за інтересами переважно планується в другій половині дня. Тривалість гурткової роботи – 15-25 хв. залежно від віку дітей, проводиться один раз на місяць.

Графік роботи творчих майстерень ЗДО №3

на 2018/2019 навчальний рік

Гуртки та творчі лабораторії

№ п/п Зміст роботи Термін Відповідальний Примітки
Творчі лабораторії для педагогів
1 «Школа вихователя-початківця» жовтень-квітень Шуригіна І.В. молоді вихователі
2 Методичне об’єднання вихователів середніх, старших груп листопад-березень Могильда Л. В. Низова Н.М. Краснікова Н.М. Маринчук Н.М. Максимів О.І. Іванова І.В. Мусенко О.І. Недовізій Т.В. Козерезнюк І.П. Бєсєдовська О.С. Ніколаєнко Г.В
3 Творча група «Мукасолька» жовтень, грудень, березень Низова Н.М. Лобанова С.В. Шуригіна І.В Краснікова Н.М. Максимів О.І. Іванова І.В.
4 Творча група «У світі див та фантазій» жовтень - квітень Краснікова Н.М. КолотилоА.С. Трєбік К.О. Щербакова С.В. Попова А.В. Козерезнюк І.П.
Гурткова робота з дітьми
1 Хореографічна студія «Рушничок» понеділок-п’ятниця Щербакова С.В. молодші групи
2 Гурток з англійської мови «Клуб англійської» понеділок-п’ятниця Урсул В.А. середні, старші групи
3 Творча лабораторія «Весела степаеробіка» вівторок-четвер Філінок А.В. старші групи
4 Творча лабораторія «Шахова абетка» (шашки) Краснікова Н.М. Низова Н.М. Маринчук Н.М. Максимів О.І. старші групи
5 Творча лабораторія «Театр і казка» (мовленнєвий розвиток,театралізація) Дяченко Г.О. Кутузова Г.В. спеціальна група
6 Творча лабораторія «Гра з пальчиками» четвер Козерезнюк І.П. середня «А» група
Робота з батьками
1 «Батьківський університет» 1 раз на місяць Лац Л.Г. середні, старші групи Сухорукова Н.К. середні, старші групи
2 «Школа для батьків листопад, лютий, квітень Кузнецова Н.Л. батьки всіх груп

ІХ. Інноваційна освітня діяльність закладу.

Використовуємо:

- Авторську програму з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку «Казкова фізкультура» (авт. М.М.Єфименко);

- Авторську краєзнавчу програму «Дітям про Миколаївщину» (авт. О.О.Сокуренко, Т.І.Вареник);

- Програму з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років «Про себе треба знати, про себе треба дбати» (авт. Л.В.Лохвицька);

- Програму національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку «Україна – моя Батьківщина» (авт. Кичата І.І., Каплуновська О.М., Палець Ю.М.; за науковою редакцією Рейпольської О.Д.).

Інноваційні методики:

- Метод сенд-плей (ігри з піском);

- Метод символічної синектики;

- Авторську програму М.М.Єфименка «Театр фізичного виховання»;

- Дихальну гімнастику О.Стрельнікової;

- Веселка здоров’я» - Андрющенко Т.К., Лохвицька Л.В.;

- «Дитяча хореографія» - Шевчук Л.С.;

- «Дошкільникам про основи здоров’я» - Лохвицька Л.В., Андрющенко Т.К.;

- «Виховуємо та навчаємо через казку», адаптована програма з елементами казкотерапії з морально-етичного виховання дошкільників;

- «Українське народознавство у дошкільному закладі» - А.М.Богуш.

- «Я маленька людина», програма з правового виховання дітей дошкільного віку;

- «Маленькі дослідники» програма пізнавального розвитку дошкільнят у пошуково-дослідницькій діяльності;

- «Са-Фі-Дансе» (танцювально-ігрова діяльність).

Варіантна складова (автор, коли і ким затверджена)
Програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шашки «Цікаві шашки» Семизорова В.В. Романюк О.В. Дульська Г.П. Комісією з дошкільної педагогіки та психології науково-методичною радою з питань освіти Міністерства освіти і науки України лист від 05.05.2015 №14.1/12-Г-261
Програма оздоровчо-освітньої роботи з дітьми старшого дошкільного віку «Веселкова музикотерапія» Малашевська Ірина, Демидова Світлана Комісією з дошкільної педагогіки та психології науково-методичною радою з питань освіти Міністерства освіти і науки України лист від 25.02.2015 №14.1/12-Г-54
Програма та методичні рекомендації з навчання для дітей дошкільного віку «Англійська мова» Схвалено для використання в дошкільних навчальних закладах комісією з іноземних мов Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти та науки України лист ІІ ТЗО від 28.07.2015 № 14.1/12-Г- 925

Організація життєдіяльності дітей раннього віку життя на 2018/2019навчальний рік

Визначним принципом роботи з дітьми цього віку є узгодження індивідуальних і підгрупових форм роботи. Спочатку певні предметні дії чи вид діяльності дитина, під керівництвом педагога, вчилася виконувати індивідуально, то згодом вони включаються у підгрупові заняття; якщо певна гра чи заняття спочатку проводилися з підгрупою дітей, повторно їх проводимо індивідуально.

Тривалість індивідуальних занять – 5 хв., підгрупових - 10 хв., фізкультурних занять – 15 хв. Заняття проводяться у формі гри щодня у першу половину дня та у другу – у підгрупах (6-8 дітей). Підгрупи формуються залежно від віку дітей і стану їх фізичного та психічного розвитку. Крім того, на прогулянці проводяться рухливі ігри, спостереження за довкіллям та природою, дидактичні ігри (індивідуально або у підгрупах).

Враховуючи те, що діти раннього віку потребують допомоги дорослих у побутових діях (одягання, роздягання, приймання їжі, вмивання, тощо), ці режимні моменти організовуються підгрупами.

Розклад занять для дітей ІІ групи раннього віку

Понеділок Дитина в соціумі 9.00-9.10 – 1 підгрупа 9.20 – 9.30 – 2 підгрупа
2 половина дня
Музика 15.30-15.40
Вівторок Сенсорика 9.00-9.10 - 1 підгрупа
9.15-9.25 - 2 підгрупа
2 половина дня
Фізкультура 15.30-15.40
Середа 8.45 - 9.00 Робота з соц. педагогом, практичним психологом
Мовлення 9.10-9.20
Природа 9.30-9.40
2 половина дня
Музика15.30-15.40
Конструктивно-будівельні ігри
Четвер Аплікація, ліплення 9.00-9.10 - 1 підгрупа 9.20-9.30- 2 підгрупа
2 половина дня
15.30-15.40 Фізкультура
П’ятниця День узагальнення. Розваги.
Малювання 9.00-9.10 - 1 підгрупа
9.20-9.30 - 2 підгрупа
2 половина дня
Самостійна художня діяльність

Розклад занять для дітей І молодшої «А» групи (2-3 роки «Крихітки»)

Понеділок 1. Музика 8.40 - 8.50
2.Дитина в соціумі 9.00-9.10 - 1 підгрупа 9.15-9.25 – 2 підгрупа
2 половина дня
Фізкультура 15.30 -15.40
Робота з соц. педагогом, практик. психологом 16.15-16.30
Вівторок 1. Сенсорика 9.00-9.10 - 1 підгрупа
9.15-9.25 - 2 підгрупа
2 половина дня
Художня література 15.30-15.40
Середа 1. Музика 8.40 - 8.50
2. Мовлення 9.00-9.10 3.
Природа 9.20-9.30
2 половина дня Фізкультура 15.30-15.40 Конструктивно-будівельні ігри
Четвер Аплікація, ліплення 9.00-9.10 - 1 підгрупа 9.15-9.25 - 2 підгрупа
2 половина дня
15.30-15.40
Міні-заняття
П’ятниця День узагальнення. Розваги.
Малювання 9.00-9.10- 1 підгрупа
9.20-9.30 - 2 підгрупа
2 половина дня
Самостійна художня діяльність

Розклад занять для дітей І молодшої «В» групи (2-3 роки «Крихітки»)

Понеділок Дитина в соціумі 9.00-9.10 - 1 підгрупа 9.15-9.25 – 2 підгрупа
2 половина дня
Фізкультура 15.30 -15.40
Вівторок Сенсорика 9.00-9.10 - 1 підгрупа
9.15-9.25 - 2 підгрупа
2 половина дня
Художня література
15.30-15.40 Музика
Середа 1 Мовлення 9.00-9.10
Природа 9.20-9.30
2 половина дня
Фізкультура 15.30-15.40
Конструктивно-будівельні ігри
Четвер Музика 8.40 - 8.50
Аплікація, ліплення 9.00-9.10 - 1 підгрупа 9.15-9.25 - 2 підгрупа
2 половина дня
15.30-15.40
Міні-заняття
П’ятниця День узагальнення. Розваги.
Малювання 9.00-9.10- 1 підгрупа
9.20-9.30 - 2 підгрупа
2 половина дня
Самостійна художня діяльність

Організація життєдіяльності дітей четвертого року життя (друга молодша група «Малята» )

Заняття цього віку дітей проводяться у формі гри
практикуючи індивідуальні заняття та поділ дітей на підгрупи. Тривалість індивідуальних занять - 5 хв., групових – 15 хв., інтегрованих - до 20 хв, фізкультурних – до 20-25 хвилин. Кількість занять – 14 на тиждень (враховуючи по 2 заняття з фізкультури та музичної діяльності). Максимально допустима кількість занять у першій половині дня - не більше двох. Обов’язкова умова планування занять – не поєднувати в один день фізкультурні та музичні заняття. Ці заняття бажано поєднувати із заняттями підвищеної пізнавальної активності. Тривалість перерв між заняттями – до 5-10 хвилин. У дні, коли незаплановані заняття з фізичної культури, проводяться фізкультурні комплекси під час денної прогулянки. Після денного сну планується робота у творчих майстернях, дослідницько-пошукова діяльність, СХД тощо.

Розклад занять для дітей ІІ молодшої «А» групи

Понеділок Музика 8.55 - 9.10
Природа 9.20-9.35
2 половина дня
Хореографія 15.20 - 15.40 - І підгрупа 15.45 – 16.05 – ІІ підгрупа
16.10 – 16.20 – індивідуальна робота
Вівторок Фізкультура 8.50-9.05
Математика, конструювання 9.15-9.30
2 половина дня
Робота з соц. педагогом, прак. психологом 15.50-16.05
Середа Музика 8.55 - 9.10
Мовлення /Художня література 9.20-9.35
2 половина дня
Хореографія 15.20 - 15.40 - І підгрупа 15.45 – 16.05 – ІІ підгрупа
16.10 – 16.20 – індивідуальна робота
Четвер Фізкультура 8.50-9.05
Аплікація, ліплення 9.20-9.35
2 половина дня
Культура мовленнєвого спілкування
П’ятниця День узагальнення. Розваги.
9.00-9.15 Малювання
2 половина
Самостійна художня діяльність

Розклад занять для дітей ІІ молодшої «Б» групи

Понеділок Фізкультура 9.00-9.15
Природа 9.30 - 9.45
2 половина дня
Дитина в соціумі (економічне виховання, ОБЖД, народознавство) 15.40-15.55
Вівторок Музика 8.55 - 9.10
Математика, конструювання – 9.20-9.35
2 половина дня
Хореографія 15.20 - 15.40 - І підгрупа 15.45 – 16.05 – ІІ підгрупа
16.10 – 16.20 – індивідуальна робота
Середа Фізкультура 9.00-9.15
Мовлення/Художня література 9.30-9.45
2 половина дня
Дитина в соціумі 15.20-15.35
Робота з соц. пед., прак. психологом - 15.50-16.05
Четвер Музика 8.55 - 9.10
Аплікація, ліплення 9.20-9.35
2 половина
Хореографія 15.20 - 15.40 - І підгрупа 15.45 – 16.05 – ІІ підгрупа
16.10 – 16.20 – індивідуальна робота
П’ятниця День узагальнення. Розваги.
9.00-9.15 Малювання
2 половина дня
Самостійна художня діяльність

Організація життєдіяльності дітей п’ятого року життя (середня група «Чомусики»)

Гранично допустиме навчальне навантаження для дітей впродовж тижня:

Групові форми роботи Кількість занять на тиждень
Ознайомлення з соціумом 2
Ознайомлення з природним довкіллям 1
Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна) 5
Логіко-математичний розвиток 1
Здоров’я та фізичний розвиток 3
Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування 3
Максимальна кількість занять на тиждень 14
Максимально допустиме навчальне навантаження для дітей впродовж тижня 5,3

Розклад занять для дітей середньої «А» групи ( п’ятий рік життя «Чомусики»)

Понеділок Природа 8.50 -9.10
Музика 9.20-9.40
Аплікація, ліплення 9.50-10.10
2 половина дня
15.45-16.05 англійська мова
Вівторок Математика, логіка, конструювання 8.45-9.05 Фізкультура 9.15-9.35
Худ. праця (1раз на місяць) 9.45-10.05
2 половина дня
Міні-заняття
Середа Розвиток мовлення 8.50- 9.10
Музика 9.20-9.40 9.50- 10.10
Дитина в соціумі (економіка,валеологія,ОБЖД)
2 половина дня
15.15-15.35 англійська мова
Четвер Дитина в соціумі (народознавство) 8.45- 9.05 Фізкультура 9.15-9.35
2 половина дня
Міні-заняття
П’ятниця День узагальнення. Розваги.
Культура мовлення 9.00-9.20
Малювання 9.30-9.50

Розклад занять для дітей середньої «Б» групи ( п’ятий рік життя «Чомусики»)

Понеділок Природа 8.45 -9.05
Аплікація, ліплення 9.15-9.35
Музика 9.45-10.05
2 половина дня
15.15 – 15.35 англійська мова
Вівторок Математика, логіка, конструювання 8.45-9.05 9.10- 9.30 Худ. праця (1раз на місяць) Фізкультура 9.45-10.05
2 половина дня
Міні-заняття
Середа Розвиток мовлення 8.45-9.05
9.15-9.35 Дитина в соціумі (економіка,валеологія,ОБЖД)
Музика 9.45-10.05
2 половина дня
15.45-16.05 - англійська мова
Четвер Дитина в соціумі (народознавство) 9.00-9.20 Фізкультура 9.50-10.10
2 половина дня
Міні-заняття
П’ятниця День узагальнення. Розваги.
Культура мовлення 9.00-9.20
Малювання 9.30-9.50

Розклад занять для дітей середньої «В» групи ( п’ятий рік життя «Чомусики»)

Понеділок Природа 8.45 -9.05
Фізкультура 9.15-9.35
Аплікація, ліплення 9.45-10.05
2 половина дня
Міні-заняття
Вівторок Математика, логіка, конструювання
8.50-9.10
Музика 9.20-9.40 9.50- 10.10
Худ. праця (1раз на місяць)
2 половина дня
15.45-16.05 - англійська мова
Середа Розвиток мовлення 8.45-9.05
Фізкультура 9.15-9.35
Дитина в соціумі (економіка, валеологія,ОБЖД) 9.45-10.05
2 половина дня
Міні-заняття
Четвер Дитина в соціумі (народознавство)
8.50-9.10
Музика 9.20-9.40
2 половина дня
15.15 – 15.35 англійська мова
П’ятниця День узагальнення. Розваги.
Культура мовлення 9.00-9.20
Малювання 9.30-9.50

Розклад занять для дітей середньої «Г» групи ( п’ятий рік життя «Чомусики»)

Понеділок Природа 8.45 -9.05
Аплікація, ліплення 9.15-9.35
Фізкультура 9.50-10.10
2 половина дня
Міні-заняття
Вівторок Математика, логіка, конструювання
8.45-9.05
9.10-9.30 Худ. праця (1раз на місяць) Музика 9.45 – 10.05
2 половина дня
15.15 -15.35 – англійська мова
Середа Розвиток мовлення 8.50-9.10
9.20-9.40 Дитина в соціумі (економіка, валеологія,ОБЖД)
Фізкультура 9.50-10.10
2 половина дня
Міні-заняття
Четвер Дитина в соціумі (народознавство)
9.00-9.20
Музика 9.45-10.05
2 половина дня
15.45-16.05 англійська мова
П’ятниця День узагальнення. Розваги.
Культура мовлення 9.00-9.20
Малювання 9.30-9.50

Розклад занять для дітей спеціальної групи з тяжкими порушеннями мови

( п’ятий рік життя «Чомусики»)

Понеділок Природа. 9.00-9.20
Аплікація, ліплення 9.30-9.50
Музика10.15-10.35
2 половина дня
Логопедична година 15.40-15.55
Вівторок Математика, логіка, конструювання
9.00-9.20
Дитина в соціумі(економіка, валеологія,ОБЖД) 9.40- 10.00
Фізкультура 10.20 – 10.40
2 половина дня
Логопедична година 15.40-15.55
Середа Мовлення 9.00 - 9.20
Музика10.15-10.35
Худож. праця (1раз на місяць) 9.45 – 10.05 2 половина дня
Логопедична година 15.40-15.50
Четвер Дитина в соціумі (народознавство)
8.50-9.10
Мовлення (культура спілкування) 9.30-9.50 Фізкультура 10.00-10-20
2 половина дня
Логопедична година 15.40-15.50
П’ятниця День узагальнення. Розваги.
Малювання 9.30-9.50
2 половина дня
15.15 -15.35 англійська мова
Самостійна художня діяльність

Організація життєдіяльності дітей шостого року життя (старша група «Фантазери-мрійники» )

Гранично допустиме навчальне навантаження для дітей впродовж тижня:

Групові форми роботи Кількість занять на тиждень
Ознайомлення з соціумом 2
Ознайомлення з природним довкіллям 1
Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна) 5
Логіко-математичний розвиток 2
Здоров’я та фізичний розвиток 3
Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування 3
Максимальна кількість занять на тиждень 17
Максимально допустиме навчальне навантаження для дітей впродовж тижня 9,4

Розклад занять для дітей старшої «А» групи (шостий рік життя

«Фантазери-мрійники»)

Понеділок Дитина в соціумі. Українознавство
9.00-9.25
Економіка 9.45-10.10
Музика 10.45-11.10
2 половина дня
Міні заняття
Вівторок Математика. Логіка. Конструювання.
9.00-9.25
Аплікація. Ліплення. 9.35-10.00 Фізкультура 10.50-11.15
2 половина дня Міні-заняття
Середа Мовлення 9.00-9.25
Ручна праця 9.35-10.00
Музика10.45-11.10
2 половина дня
16.40-17.00 - анг. мова (І під.)
Четвер Природа 9.00-9.25
Мовлення (культура спілкування)
9.35-10.00
Фізкультура 10.30-10.55
2 половина дня
Дитина в соціумі (валеологія, ОБЖД)
16.40-17.00 - анг. мова (ІІ під.)
П’ятниця День узагальнення. Розваги.
Гурткова робота (анг. мова)
9.10-9.30 (І підгрупа)
9.35-10.05 (ІІ підгрупа)
Малювання 10.15-10.45
2 половина дня
Міні-заняття
(статеве виховання)

Розклад занять для дітей старшої «Б» групи (шостий рік життя

«Фантазери-мрійники»)

Понеділок Дитина в соціумі. Українознавство.
9.00-9.25
Економіка 9.45-10.10
Фізкультура 10.25-10.50
2 половина дня
16.40-17.00 – анг. мова (І під.)
Вівторок Математика, логіка, конструювання
9.00 - 9.25
Аплікація. Ліплення. 9.35-10.00
Музика 10.15-10.40
2 половина дня
16.40-17.00 - анг. мова (ІІ під.)
Середа Мовлення 9.00-9.25
Ручна праця 9.35-10.00
Фізкультура 10.25-10.50
2 половина дня
Міні-заняття
Четвер Природа 9.00-9.25
Мовлення (культура спілкування)
9.35-10.00
Музика 10.15-10.40
2 половина дня
Дитина в соціумі (валеологія, ОБЖД)
П’ятниця День узагальнення. Розваги.
Малювання. 9.00 – 9.30
Гурткова робота
(анг. мова) 10.15-10.35 (І підгрупа)
10.40-11.00 (ІІ підгрупа)
2 половина дня
Міні-заняття
(статеве виховання)

1,3 тиждень – працює соціальний педагог

2,4 тиждень – працює практичний психолог

Кiлькiсть переглядiв: 1807

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.